Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

I.      VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ebru Şener İnternet Hizmetleri Şahıs Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde işlenebilecektir.

II.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

ebrusener.teachable.com web sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerin IP adresi, log kayıtları, seminer kayıt formu aracılığıyla bildirilen ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verileri toplanmaktadır.

III.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

IV.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “İlgili kişinin açık rızasının varlığı”“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik yollarla işlenmektedir. 

V.    KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında iletişim kurulması ve online seminerlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan servisler nedeniyle yurtdışına ve yasaların verdiği zorunluluk nedeniyle gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

VI.  İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmekte ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

·        Kanun’un 7. maddesindeki şartlar dahilinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, bunun üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki talepleriniz 30 gün içerisinde ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin tarafımızca cevaplanmaktadır.